Zimná gastro fotka s medovníkom. Perník môže znamenať aj perníkovú chalúpku.

Podmienky používania

Podmienky a pravidlá používania portálu gastro-tipy.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Portál gastro-tipy.sk (ďalej len GT.sk) je určený na súkromné a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
 2. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli GT.sk sa spravuje týmito podmienkami.
 3. Služby na portáli GT.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 4. Podmienkou využívania služieb na GT.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana súkromia

 1. GT.sk plne rešpektuje súkromie užívateľov a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca pri registrácii, ako napr. meno, priezvisko, e-mail, ako aj iné kontaktné údaje.
 2. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť GT.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok na portáli môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény GT.sk.
 3. Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže GT.sk využívať na účely štatistík, reklám, či ďalšieho zlepšovania webovej lokality a služieb portálu.

III. Obsah portálu a Autorské práva

 1. GT.sk je koncipovaný ako platforma pre nespoplatňované publikovanie a výmenu informácií z oblasti gastronómie, ako sú napr. recepty, rôzne návody, nutričné hodnoty, a podobne.
 2. Recepty môžu obsahovať textové popisy bez obmedzenia počtu znakov, fotografie, video zdieľané z Youtube a odkaz na odber videí z daného Youtube kanálu.
 3. GT.sk nepreberá zodpovednosť za autorské práva vzťahujúce sa k akémukoľvek textovému ani vizuálnemu obsahu zverejnenému užívateľmi.
 4. V prípade, že na GT.sk nájdete fotografiu či video, ktoré je vašim autorským dielom, prípadne naň vlastníte autorské práva, kontaktujte nás prosím na info@gastro-tipy.sk a daný obsah bude bezodkladne odstránený.

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu Gastro-tipy.sk

 1. GT.sk poskytuje služby na portáli v takom stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia, ako napr. verejné stravovanie.
 2. GT.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. GT.sk tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na GT.sk.
 3. GT.sk nepreberá zodpovednosť za obsah príspevkov od užívateľov. Príspevky vyjadrujú názory alebo skúsenosti užívateľov a GT.sk sa s prezentovanými názormi, ani s obsahom príspevkov nemusí stotožňovať.
 4. GT.sk má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. GT.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. GT.sk si vyhradzuje právo nezverejniť alebo odstrániť každý textový aj vizuálny obsah, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony Slovenskej republiky, zákon o autorských právach, alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

V. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a zákonov Slovenskej republiky.
 2. Užívateľom portálu GT.sk je zakázané:
  • pridávať a zverejňovať akýkoľvek textový či vizuálny obsah, ktorého autorom nie je samotný prispievateľ, napr. doslovne kopírovať texty z iných portálov, vkladať do svojich receptov cudzie fotografie či videá, alebo akýkoľvek obsah chránený autorskými právami,
  • znevažovať ostatných užívateľov alebo ich príspevky, hodnoty chránené zákonmi a morálkou, používať osobné útoky, vyhrážať sa alebo obťažovať ostatných užívateľov, či akékoľvek iné osoby,
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné či znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • úmyselne uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté, alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • propagovať pornografiu, erotické služby, erotické pomôcky alebo akýkoľvek iný obsah súvisiaci s erotikou,
  • zverejňovať odkazy na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky či dobrými mravmi,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany a hnutia, alebo ich predstaviteľov,
  • písať/vkladať viackrát ten istý príspevok alebo príspevok s tým istým vecným obsahom, či viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku, sociálnu sieť, video či videokanál,
  • vydávať sa za editora alebo správcu portálu GT.sk alebo za inú osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená,
  • zverejňovať v príspevkoch akékoľvek osobné údaje iných osôb,
  • bez povolenia GT.sk propagovať v príspevkoch akékoľvek komerčné produkty, služby, firmy a značky alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.
 3. Užívateľ nesie zodpovednosť za všetky svoje príspevky a aktivity na GT.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.